ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กองบัญชาการศึกษา รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 25551. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครและคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียนและทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามจำนวนอัตราของผู้ได้รับคัดเลือก

2. คุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
2.1.1 เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพศชายหรือเพศหญิง โดยต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555) สำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป้นไปตามหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเป็นไปตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติด่วนที่สุด ที่ 0034.52/3023 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ให้เริ่มนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันปิดรับสมัคร(วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555)
2.1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาเอก (ทุกสาขา) โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้น ๆภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555)
2.1.3 วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นวุฒิการศึกษา ที่ สำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรองไว้แล้วและเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเพื่อขอเอกสารยืนยันว่าได้มีการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสำนักงาน ก.พ. หรือสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาแล้ว
2.2 มีความสมัครใจ
2.3 มีสุขภาพสมบูรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคำรับรองของแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐว่ามีสุขภาพสมบูรณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2.4 ต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ ระหว่างการถูกสั่งพักราชการ ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือต้องหา หรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ส่วนการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.5 ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้แต่ต้องลาสิกขาหรือลาบวชจากศาสนานั้นก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนตามประกาศนี้

3. วิธีการสมัคร สิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ และกำหนดการสำคัญที่ควรทราบ
3.1 วิธีการสมัคร กำหนดให้ ผู้สมัครสอบ เขียนใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง พร อมทั้งยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ตามผนวก ก. ท้ายประกาศนี้ ด้วยตนเองตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 08.30–16.30 นาฬิกา ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ชั้น 3 อาคาร วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2941 0979 ต่อ 106–109,0 2941 2698 , 0 2941 1928 และ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.rcm.edupol.org
3.2. สำหรับผู้สมัครสอบที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0034.52/3023 ลง 11 สิงหาคม พ.ศ.2553 เรื่อง สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามรายละเอียดระบุในผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ ให้รวบรวมหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิการเพิ่มคะแนนเป็นพิเศษดังกล่าว พร้อมแบบฟอร์ม ตามผนวก จ. ท ายประกาศนี้ ยื่นด้วยตนเอง ที่ตนสังกัดในระดับกองบัญชาการ หรือกองบังคับการกรณีเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 9-12 มกราคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดไม่นำหลักฐานมายื่นหรือปรากฏว่านำหลักฐานเอกสารมายื่นแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถ พิจารณารับรองสิทธิคะแนนเพิ่มเป้นพิเศษให้ ได้ จะถือว่าสละสิทธิในการขอรับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามประกาศรับสมัครนี้
3.3 กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ
3.3.1 ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ในวันที่ 16 มกราคมพ.ศ. 2555 ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา และทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์www.rcm.edupol.org
3.3.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามหลักเกณฑ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษาและทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.rcm.edupol.org
3.3.3 สอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕5 ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.0๐ นาฬิกา (ใช เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง) ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ชั้น 3 อาคาร วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
3.3.4 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้ เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเกณฑ์ตัดสินที่กำหนดเพื่อเข้าทดสอบในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา และทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.rcm.edupol.org
ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555
ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ชั้น 3 อาคาร วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
3.3.5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เรียงตามลำดับคะแนน ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕5 ที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา และทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rcm.edupol.org
ประกาศต่างๆ ของกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเกี่ยวกับการคัดเลือกครั้งนี้จะปิดประกาศให้ทราบที่ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา และทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rcm.edupol.org จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตามและปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามประกาศที่กำหนด จะอ้างว่าไม ทราบประกาศในภายหลังมิได้
ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่