ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 100 อัตรา


ลำดับ

รายการ

วัน/เดือน/ปี

จำหน่ายใบสมัคร
-ซื้อใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (ใบสมัครชุดละ ๑๐๐ บาท)
-ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่website : www.nurse.police.go.th”
วันพุธที่  ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง
วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
( เว้นวันหยุดราชการ )
รับสมัคร
๒.๑ กรณีซื้อใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจปฏิบัติดังนี้
     ๒.๑.๑ สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจชำระเงินคนละ ๒๐๐ บาท
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึง
วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕            เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
( เว้นวันหยุดราชการ )
     ๒.๑.๒ สมัครทางไปรษณีย์ ชำระเงินคนละ ๒๕๐ บาท แนบธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย พ.ต.ต. ธนสิษฐ์  ธนเศรษฐสุธี ปณ.รองเมือง
วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒.๒ กรณีดาวน์โหลดใบสมัครต้องสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้นชำระเงินคนละ  ๓๕๐ บาทแนบธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย พ.ต.ต. ธนสิษฐ์         ธนเศรษฐสุธี ปณ. รองเมือง
วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
สอบข้อเขียนที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ(ผู้เข้าสอบต้องมารายงานตัวก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น.)
-          วิชาความถนัดด้านภาษา
-          วิชาความถนัดด้านเหตุผล
-          วิชาความถนัดด้านมิติสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวิชาการที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจและ website : www.nurse.police.go.th”
วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕          เวลา ๐๙.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ(ต้องมารายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น.) เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.
วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐๑๒.๐๐ น. และ
๑๓.๓๐๑๖.๐๐ น.
ตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลตำรวจ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕                 เวลา ๐๗.๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตัวจริงและตัวสำรอง ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
และทาง website : “www.nurse.police.go.th”
วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕
 เวลา ๑๓.๓๐ น.

 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nurse.police.go.th

***ผู้เข้ารับการศึกษาจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ทั้งในขณะศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แม้ว่าจะเป็นบุตรข้าราชการตำรวจ ยกเว้นสำนักงานตำรจแห่งชาติมีอัตราว่างให้บรรจุ***