ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2555

 ตำแหน่งที่รับสมัคร ได้แก่
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่
(1) พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน   จำนวน135ตำแหน่ง
(2) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   จำนวน50ตำแหน่ง

(3) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน   จำนวน25ตำแหน่ง
(4) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน   จำนวน1ตำแหน่ง
(5) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน   จำนวน2ตำแหน่ง
(6) นายช่างไฟฟ้ำปฏิบัติงาน   จำนวน1ตำแหน่ง
(7) เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน   จำนวน2ตำแหน่ง
(8) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษำปฏิบัติงาน   จำนวน1ตำแหน่ง
(9) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน    จำนวน1ตำแหน่ง
(10) เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน   จำนวน13ตำแหน่ง
(11) พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน   จำนวน5ตำแหน่ง
(12) พนักงานปกครองปฏิบัติงาน   จำนวน50ตำแหน่ง
(13) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน   จำนวน15ตำแหน่ง
(14) เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน   จำนวน2ตำแหน่ง
(15) เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน   จำนวน6ตำแหน่ง
(16) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   จำนวน3ตำแหน่ง
(17) เจ้าหน้าที่อนามัยปฏิบัติงาน   จำนวน25ตำแหน่ง
(18) เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน   จำนวน10ตำแหน่ง
(19) เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นากิจกรรมห้องสมุด)   จำนวน3ตำแหน่ง
(20) เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)   จำนวน3ตำแหน่ง
(21) นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน   จำนวน2ตำแหน่ง
(22) เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน   จำนวน7ตำแหน่ง
(23) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน   จำนวน16ตำแหน่ง
 

1.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่
(1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ   จำนวน20ตำแหน่ง
(2) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   จำนวน4ตำแหน่ง
(3) วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ   จำนวน3ตำแหน่ง
(4) ศวกรสุขาภิบาลลปฏิบัติการ   จำนวน1ตำแหน่ง
(5) นักวิชาการสุขาภิบาลลปฏิบัติการ   จำนวน27ตำแหน่ง
(6) นักโภชนาการปฏิบัติการ   จำนวน1ตำแหน่ง
(7) นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ   จำนวน2ตำแหน่ง
(8) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ   จำนวน8ตำแหน่ง
(9) นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ   จำนวน1ตำแหน่ง
(10) นักบัญชีปฏิบัติการ   จำนวน1ตำแหน่ง
(11 ) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   จำนวน5ตำแหน่ง
(12) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   จำนวน2ตำแหน่ง
(13) นักวิชาการจัดหำที่ดินปฏิบัติการ   จำนวน2ตำแหน่ง
(14) นิติกรปฏิบัติการ   จำนวน1ตำแหน่ง
(15) บรรณารักษ์ปฏิบัติการ   จำนวน4ตำแหน่ง
(16) นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นากิจกรรมพลศึกษา)   จำนวน2ตำแหน่ง
(17) นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ   จำนวน3ตำแหน่ง
(18) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   จำนวน6ตำแหน่ง
(19) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ   จำนวน8ตำแหน่ง
(20) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   จำนวน10ตำแหน่งด


รับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
ระหว่างวันที่ 25มิถุนายน 2555
ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th 
หรือ http://www.bangkok.go.th/exam 
หรือ http://www.bangkok.go.th/csc 
หรือ http://www.bangkok.go.th 
"หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 2/2555"