ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คุณสมบัติบุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ และอาสาสมัครทหารพราน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ขอบคุณภาพจาก เฟ็สเพ็จ

NaRaPeace (นราสันติ )

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
1. บุคคลภายนอก เพศชาย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18- 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
3. ต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร

4. มีคุณสมบัติตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ข้อใดข้อหนึ่ง

4.1 เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ (ทบ.ทร.และ ทอ.) ซึ่ง
                    4.1.1 เป็นทหารกองหนุน ซึ่งผ่านการตรวจเลือกในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ (ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ระนอง, นครศรีธรรมราช, พังงา, กระบี่, ภูเก็ต, พัทลุง, สตูล, ตรัง, สงขลา, ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส) และเคยรับราชการในกองประจำการ โดยให้รวมถึงทหารกองหนุนที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พ.ย.55 นี้ด้วย หรือ 2/55
                    4.1.2 ขณะประจำการเคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส) และ 4  อำเภอ ของ จ.สงขลา (อ.จะนะ, อ.เทพา, อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย) เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยให้รวมถึงทหารกองหนุนที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พ.ย.55 หรือ 2/55
        4.2 เป็นหรือเคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานและปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จชต. (ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส) และ 4  อำเภอ ของ จ.สงขลา (อ.จะนะ, อ.เทพา, อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย) มาแล้ว เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. หน่วยต้นสังกัดเดิมของผู้สมัครมีหนังสือรับรองว่าระหว่างอยู่ในกองประจำการ หรือ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้มีวินัยดี ไม่มีประวัติการขาดราชการ หนีราชการ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพัน หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
6. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาจากสถาศึกษานั้นๆ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
7. คุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกดังกล่าว ต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. หรือ ที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว และถ้ามีวุฒิที่สูงกว่าที่กำหนดจะนำมาเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
8. ไม่รับสมัครพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ
9. ไม่รับทหารกองหนุน จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 5

ติดตามข้อมูลและประกาศการรับสมัครได้ที่ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทางอินเตอร์เน็ต http://www.policeadmission.com

**ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการเตรียมการ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะทำการแจ้งให้ทราบต่อไป ทางบล็อกนี้และ http://www.kkptp4.com/**