ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการเป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2556 จำนวน 1,746 อัตรา

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการเป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2556  จำนวน 1,746 อัตรา ดังนี้
1. ด้านถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยเขตพระราชฐานที่ประทับในส่วนของ บช.น. จำนวน 982 อัตรา และ ภ.7 จำนวน 64 อัตรา
2. ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคล และสถานที่ ในส่วนของ บช.ส. จำนวน 200 อัตรา ราย
3. ด้านความมั่นคงชายแดน ในส่วนของ บช.ตชด. จำนวน 500 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  22 ม.ค. –  8 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน   18 ก.พ. 2556
สอบข้อเขียน  24 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน 1 มี.ค. 2556
สามรถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.policeadmission.com
คุณสมบัติโดยสังเขป
รับเฉพาะเพศชาย
มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
(ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 9 ก.พ. 29 – วันที่ 9 ก.พ. 38)
รับวุฒิการศึกษา
  • ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าโดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร(วันที่ 8 ก.พ. 56) 
  • ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  • ไม่เป็นโรคตามบัญชีท้ายผนวก ข. ในประกาศรับสมัครต้องเป็นผู้ที่มีสายตาปกติทั้ง 2 ข้าง
  • ต้องได้รับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองหนุน (เป็นทหารเกณฑ์) ที่เคยรับราชการในกองประจำการ โดยให้รวมถึงทหารกองหนุนที่จะปลดประจำการในวันที่ 30 เมษายน 2556 ด้วย
  • กรณีที่เรียน รด. 1 ปี , 2 ปี ไม่ครบ 3 ปี ตามกำหนด และไปเกณฑ์ทหารเพิ่มตามกำหนด 6 เดือน , 1 ปี และได้รับหลักฐานทหารกองหนุน (หลักฐานพ้นจากทหารเกณฑ์) สามารถสมัครได้
สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็ปไซต์ www.policeadmission.org ทางเดียวเท่านั้น