ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี ได้เปิดรับสมัคร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี เพศชาย 546 อัตรา

ด้วยทางกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี  ได้เปิดรับสมัคร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี เพศชาย 546 อัตรา แบ่งเป็น กองร้อยแต่ละอำเภอ 
1. กองร้อยอำเภอไม้แก่น 120 อัตรา
2. กองร้อยอำเภอโคกโพธิ์ หมวด อส.ตำบล นาประดู่ 36 อัตรา
     หมวดตำบล อส.นาเกตุ 36 อัตรา
3. กองร้อยอำเภอยะหริ่ง หมวดตำบล อส.ตะโล๊ะ 36 อัตรา
    หมวดตำบล อส.ปิยามุมัง 36 อัตรา
4. กองร้อยอำเภอปะนาเระ หมวดตำบล อส.ท่าข้าม 36 อัตรา
    หมวดตำบล อส.บ้านนอก 36 อัตรา
5. กองร้อยอำเภอมายอ หมวดตำบล อส.ตรัง 36 อัตรา
    หมวดตำบล อส.ลุโบะยีไร 36 อัตรา
6. กองร้อยอำเภอทุ่งยางแดง หมวดตำบล อส.ตะโละแมะนา 36 อัตรา
     หมวดตำบล อส.ปากู 36 อัตรา
7. กองร้อยอำเภอหนองจิก หมวดตำบล อส.ตุยง 36 อัตรา
8. กองร้อยอำเภอยะรัง หมวดตำบล อส.เขาตูม 30 อัตรา
เปิดรับสมัครแต่ละกองร้อย ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2556 เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด
3.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด
4.สด.43 พร้อมสำเนา 1 ชุด
5.วุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ชุด
6.ใบรับรองแพทย์
7.ใบตรวจสารเสพติด ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ ที่ทำการปกครอง(กลุ่มงานความมั่
นคง)  ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 073-348184 หรือ อำเภอที่เปิดรับสมัคร